fbpx

Kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet

Uusi Suomi Puheenvuoro 8.4.2019

Eduskuntavaalikampanjani aikana ihmisten minulle toistuvasti esittämä kysymys on seuraava: Jos äänestän sinua Atte, niin kerro minulle, miten voit vaikuttaa eduskunnassa ensimmäisen kauden kansanedustajana? Vastauksena kysymykseen käyn läpi suoria ja epäsuoria poliittisen vaikuttamisen tapoja.

Moni kansalainen ei tiedä, että vaikuttamista harjoitetaan kaikissa päätöksentekoprosessin vaiheissa. Ihmiset näyttävät jopa olettavan, että kansanedustaja voi vaikuttaa vain suuren salin äänestyksessä ja näin ollen on luonnollista, että he ovat myös huolissaan ryhmäkurin vaikutuksesta yksittäisen kansanedustajan valtaan.

Poliittinen vaikuttaminen lähtee valmisteluprosessin ymmärryksestä. On tiedostettava, että lait säädetään tietyssä järjestyksessä, joihin valveutunut kansanedustaja voi vaikuttaa monin eri keinoin. Kansanedustajana minulla on esimerkiksi käytössäni eri alojen asiantuntijoita, joilta voin kysyä aina tarpeen mukaan neuvoa lainsäädäntötyössä ja vaikuttamisessa ylipäätään. Verkostoni ovat laajat ja ulottuvat kansainvälisiin ympyröihin. Kenttäkokemukseni ulkomailla muun muassa rauhanturvatyössä auttaa minua myös eduskunnassa, koska näihin tehtäviin läheisessä yhteydessä olevista seikoista päätetään siellä. Voin hyödyntää tietämystäni vaikkapa jihadismiin, terrorismiin, yleiseen turvallisuuteen, rinnakkaisyhteiskuntiin, luonnonsuojeluun, seniorikansalaisten asemaan, sosiaaliturvaan ja työelämään sekä yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Aloitteet

Aloitteiden merkitys julkisessa keskustelussa on merkittävä. Esittämällä uusia ideoita on mahdollista nostaa julkiseen keskusteluun uusia ideoita ja saada ideoista aloitteita. Keskustelu asian ympärillä saa vauhtia ja näin asioihin voi vaikuttaa enemmän kuin on itse edes osannut odottaa.

Esitysvaihe

Esivalmistelut tapahtuvat hallitusohjelmaneuvotteluissa, joihin kansanedustajat osallistuvat. Kansanedustajat äänestävät hallitusohjelmasta soveltuvin muutoksin ohjelmaa laadittaessa. Lopuksi hallitusohjelma hyväksytään oman ryhmän kesken. Keskustelut ja keskeisten tavoitteiden asettaminen on aloitettu jo yli vuosi sitten.

Olen osallistunut aktiivisesti ja määrätietoisesti käytyyn keskusteluun tuoden omia mielipiteitäni esiin sekä julkisesti että sisäisten kanavien kautta. Argumentoimalla järkevältä pohjalta ja esittämällä omat näkemykseni prosessin alkuvaiheessa saan jo vaikutettua varsin paljon päätöksentekoon.

Valmisteluvaihe

Ministerit ja ministeriö käynnistävät hallitusohjelmassa kirjatuista hankkeista prosessit. Työ alkaa virkamiesvalmisteluna eri toimikunnissa, työryhmissä, elimissä ja komiteoissa. Näissä kuullaan asiantuntijoita ja eturyhmiä, jotka lausuvat mielipiteensä. Hallituksessa kaikki ministerit ja eduskuntaryhmän kansanedustajat avustavat oman puolueen ministereiden työtä, kun valiokunnista sitä pyydetään. Lisäksi on hyvä muistaa, että ministerit ja kansanedustajat seuraavat eri ministeriöiden työskentelyä, olivatpa edustajat sitten hallituksessa tai oppositiossa.

Kansanedustajan on tärkeää seurata ja olla tietoinen eri ministeriöiden valmistelusta. Valmisteluun ja valmistelijoihin voi vaikuttaa tapaamalla edustajia. Valmisteluvaiheeseen kuuluu yleensä lausuntokierros, jolloin kuka vain voi lausua mielipiteensä. Aion olla tässäkin vaiheessa prosessia aktiivinen.

Päätösvaihe

Ministeri esittää prosessin tuloksena mietinnön työryhmän puheenjohtajan hyväksymässä muodossa. Hallitus käsittelee mietinnön ja luovuttaa hallituksen hyväksymän esityksen eduskuntakäsittelyyn. Päätösvaiheeseen vaikuttamiseksi voin kansanedustajana olla yhteydessä esitystä antavaan ministeriin ja vedota muihin ministereihin. Eräs viisas vaikuttaja totesikin kansanedustajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluvan huolehtimisen siitä, että ministerit ja hallitus ovat tietoisia esityksen vaikutuksista mahdollisuuksien ja riskien osalta – muita vaikutusarviointeja unohtamatta.

Eduskuntakäsittely

Eduskunnassa käsittely alkaa valiokuntakäsittelyllä. Valiokunnissa kuullaan erilaisia asiantuntijoita, joita minulla siis on laaja verkosto käytettävissäni. Asiat etenevät keskustelun, esitysten, äänestysten ja lopullisen hyväksymisen kautta korjatussa muodossa. Isoissa asioissa hallituspuolueen kansanedustajan eduskuntaryhmä hyväksyy tai hylkää valiokunnan antaman esityksen.

Eduskuntakäsittelyssä nostaisin aiempaa vahvemmin esille juuri asiantuntijakuulemisten yhteydessä tulkinnat ja toimet Euroopan Unionin kautta tulevasta pakottavasta lainsäädännöstä. Meidän tulee jatkossa tiedostaa ja ottaa oppia siitä, miten Suomen kansantaloudelle haitallista lainsäädäntöä on mahdollista tulkita tai sen velvoitteita lieventää käyttöönoton osalta muiden unionin jäsenmaiden tapaan.

Eduskuntaryhmän käsittelyssä yksittäinen kansanedustaja voi tehdä esityksiä ja hakea esitykselleen kannatusta eduskuntaryhmän muilta kansanedustajilta. Viime kädessä ehdotuksesta voidaan äänestää. Tässäkin vaiheessa prosessia voin vaikuttaa argumentoimalla järkipohjalta ja tuomalla esiin asiantuntijanäkökulman. Jos esitys koskee vaikkapa turvapaikkaprosesseja, työperäistä maahanmuuttoa tai terrorismilainsäädäntöä, vaikutusmahdollisuuteni ovat erinomaiset. Myös ympäristönsuojeluasioissa olen aktiivinen ja hyödynnän tehokkaasti asiantuntijaverkostoani.

Viime kädessä esityksestä äänestetään täysistunnossa, joka televisioidaan. Yleensä täysistuntokäsittelyyn kuuluvat puheenvuorot puolesta (hallitus) ja vastaan (oppositio). Täysistunnossa on mahdollista käyttää värikkäitä puheenvuoroja ja tuoda esiin epäkohtia, joskin on tiedostettava, että hallituksen esitykset menevät täysistuntokäsittelyn jälkeen lähes poikkeuksetta läpi esityksen mukaisina. Kyse on suurelle yleisölle tarkoitetusta teatterista, jonka moni kansalainen sekoittaa kansanedustajan todelliseen työhön, joka tapahtuu pitkälti kokonaan näkymättömissä.

Toimeenpanovaihe

Lain vahvistamisen myötä tehdään ministeriössä tarvittavat säädökset ja lain tulkinnat täytäntöönpanoa ja soveltamista varten. Myös tulkinnat tulevat tässä vaiheessa esiin annettujen ohjeiden osalta. Vielä tässäkin vaiheessa voin vaikuttaa virkamiehiin ja esittää käsittelyvaiheen tulkintoja, jos ja kun haluan saada toimeenpanon velvoitteet lähemmäs omia näkemyksiäni.

Vaikuttamisesta yleensä

Vaikuttaminen lähtee kyvystä erottaa olennaiset ja epäolennaiset asiat toisistaan. Olennaisiin asioihin panostaminen ja niihin vaikuttaminen vaatii kovaa työtä ja paneutumista edellä kuvattuun valmisteluun koko prosessin ajan. Tähän olen valmistautunut huolella.

Taustojen ja eri intressiryhmien tavoitteiden selvittäminen, toimien listaaminen, valmistelun seuraaminen ja vaikuttaminen jokaisessa eri vaiheessa ovat keskeisiä osatekijöitä paremman lopputuloksen syntymisessä.

Sisäisen vaikuttamisen lisäksi lähes yhtä tärkeää valmistelussa on ulkoinen vaikuttaminen. Suomessa on maailman vahvimpiin lukeutuva neljäs valtiomahti: media. Ottamalla osaa julkiseen keskusteluun ja tuomalla omia mielipiteitäni julki käsiteltävien asioiden osalta olen aiemminkin Helsingin kaupunginvaltuustossa ja kaupunkiympäristölautakunnassa onnistunut vaikuttamaan asioihin ja aion myös kansanedustajana jatkaa samalla linjalla. Helsingin suurmoskeijahankkeen kaatamisen ja Malmin lentokentän rakennushankkeen viivyttämisen voin laskea näkyvimpiin saavutuksiini kunnallispoliitikkona.

Uutena vaikutuskanavana, jota seurataan ja joka vaikuttaa enenevissä määrin politiikkaan, on viides valtiomahti, sosiaalinen media. Olen saanut sen kautta, kiitos vaalitiimini ahkeran työn, teemojani julki videoiden, mainosten, valokuvien ja kirjoitusten muodossa. Poliitikkosivuni on noussut kampanjani kuluessa suosituimpien joukkoon ja videoiden katsojamäärät ovat ylittäneet kaikki odotukseni. Monet blogitekstini ovat olleet Uuden Suomen blogipalvelun luetuimpien joukossa ja niitä on myös laajasti uutisoitu. Osa teksteistä on poikinut jopa televisioesiintymisiä.

Tämä kaikki on vaikuttamista poliittisiin prosesseihin. Äänestämällä minua voit lisäksi vaikuttaa suoraan puolueen linjaan, koska puoluejohdon on luonnollisesti kuunneltava tarkkaan kentän ääntä. Yksi edustaja saa Arkadianmäellä aikaan enemmän kuin moni aavistaakaan – vaaditaan vain valmisteluprosessin ymmärtämistä, hyvää pelisilmää, argumentaatiokykyä, asiantuntijaverkostoja ja ennen kaikkea lujaa tahtoa.

Kampanjani huipentuessa kuluvalla viikolla muistutan teitä kaikkia vielä kerran siitä, että vain äänestämällä voi vaikuttaa ja äänestämällä minua tiedätte varmasti, mitä saatte. Kun äänestätte vaikuttamaan kykenevää ehdokasta, vaikutatte samalla itsekin poliittisiin prosesseihin.

Atte Kaleva
www.attekaleva.fi

Kokoomus Helsinki